Realisatie: Lucas IT B.V.
header
datum

Sponsoren

H. Snippert GewasverzorgingVolker Loonbedrijf

Huishoudelijk Reglement Pinksterfeesten PenninkskottenVoor de veiligheid van iedereen die op het Penninkskotten terrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op dit festival de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer u naar de Pinksterfeesten Penninkskotten komt en daardoor aanwezig bent op het terrein, gaat u akkoord met dit reglement.

Eigen risico
Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens en overige activiteiten zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Stichting Penninkskotten en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Afbakening terrein:
Voor uw veiligheid is een deel van ons terrein afgesloten voor bezoekers. De toegang op het rennerskwartier is vanaf 18 jaar en alleen voor daartoe bevoegden. De rodeobaan en de trekkertrekbaan zijn afgezet met dranghekken. Het is dan ook niet toegestaan over dranghekken te klimmen. Ons veiligheidspersoneel zal hier streng op toezien. Indien u zich niet aan de aanwijzingen van ons veiligheidspersoneel houdt, kunt u van het terrein verwijderd worden.


Drank

  • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten de poorten te nemen.

  • Alle drankconsumpties worden direct met de daarvoor beschikbare penningen te worden afgerekend.

  • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar

  • Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren.

Alcohol
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. Stichting Penninkskotten wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd.


Drugs
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit of verhandelen zult u van het terrein verwijderd worden en zonder pardon worden overgedragen aan de politie.


Roken
Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten ( tenten) te roken ook de niet roker stelt dit erg op prijs.


Vervoer
Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die van ver komen wordt parkeergelegenheid geregeld.

Foto- en filmopnamen
Tijdens het evenement kunnen foto- en filmopnamen worden gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie hiervoor en ook om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Overige

  • Huisdieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten.

  • Personen in clubkleding (motorclubs of voetbal) worden niet toegelaten tot het evenemententerrein

  • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het festival worden ontzegd.

  • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen, schriftelijke, toestemming van Stichting Penninkskotten.

  • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar , seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/ moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd, de toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u verhaald worden.

  • Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Pinksterfeest terrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

 

Voor het wedstrijdreglement van de TSTA klik hier.

 

Klik hier voor de website van de TSTA

 

                          

 

                                                         PRIVACYPOLICY        

 

Stichting Penninkskotten te Enschede, hierna te noemen : ‘Penninkskotten’, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Penninkskotten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Voornoemde brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het uitoefenen van uw hobby bij Penninkskotten

 

De type persoonsgegevens die in ieder geval verwekt worden zijn:

voor- en achternaam, voorletters,

adresgegevens,

geboortedatum en -plaats,         

telefoonnummer,

e-mailadres,

inschrijvingsdata

en eventuele informatie over een eerder lidmaatschap.

 

Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de Vrijwilligers of Deelnemers administratie, de mailing en eventuele WhatsApp-berichten over De Vrijwilligersactiviteiten, de historie van Penninkskotten

 

Voor wat betreft het foto- en videomateriaal geldt hiervoor genoemde eveneens. Deze foto’s/video’s zullen enkel worden gebruikt voor het doel de uitoefening van de hobby en de daarbij behorende activiteiten.

 

In alle gevallen hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 

Wij zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij wijzen u erop dat wij deze rechten respecteren. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Iedereen heeft het recht om de opgeslagen informatie in te zien.

 

 

 Overigens verwachten wij van onze vrijwilligers, bezoekers en deelnemers dat zij ook zelf rekening houden met de privacy van andere personen.

 Bestuur, Stichting Penninkskotten

 Bij vragen, verzoeken om verwijdering van foto’s en/of videomateriaal of klachten s.v.p. contact opnemen met het bestuur.

 

Hiertoe kunt u een email sturen aan   info@tt-penninkskotten.nl

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk tt-penninkskotten.nl en gathering.tt-penninkskotten.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van tt-penninkskotten.nl de cookies ontvangen die eerder via tt-penninkskotten.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van tt-penninkskotten.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan tt-penninkskotten.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus tt-penninkskotten.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien tt-penninkskotten.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet tt-penninkskotten.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt tt-penninkskotten.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op tt-penninkskotten.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. tt-penninkskotten.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op tt-penninkskotten.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van tt-penninkskotten.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst tt-penninkskotten.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die tt-penninkskotten.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan tt-penninkskotten.nl?

tt-penninkskotten.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van tt-penninkskotten.nl om. Daarnaast plaatst ook tt-penninkskotten.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op tt-penninkskotten.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van tt-penninkskotten.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt tt-penninkskotten.nl?

De video-player van tt-penninkskotten.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van tt-penninkskotten.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op tt-penninkskotten.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt tt-penninkskotten.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt tt-penninkskotten.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. tt-penninkskotten.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van tt-penninkskotten.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.